Životné prostredie

 • opatrenia pre zamedzenie krízových stavov pri prívalových dažďoch  (v súčinnosti s Povodím Moravy)
 • zvýšenie čistoty v ZB (umiestnenie smetných košov každých minimálne 200 metrov)
 • revitalizácia parkov a parkovacích plôch v správe mestskej časti
 • odvoz zeleného odpadu (možnosť prenájmu multikáry v rámci služieb Bystrického prameňa)
 • zabezpečenie čistoty v obci a zimná údržba
 • dodržiavanie všeobecne-záväzných nariadení MČ (zákaz parkovania, dodržiavanie nočného pokoja, povinnosť kosenia pozemkov…)

Informačná oblasť

 • úprava a modernizácia web stránky mestskej časti (prepojenie s facebookom)
 • prepojenie web stránky na miestnych podnikateľov a živnostníkov (vytvorenie samostatnej sekcie s informáciami pre občanov o možnostiach ponúkaných služieb, prác, opráv…)
 • vytvorenie Karty výhod pre obyvateľov s trvalým pobytom (motivácia na prihlásenie sa na trvalý pobyt v ZB)

Investície

 • rekonštrukcia Richtárskeho domu ( vedľa Ľudového domu, úprava pivnice, nový priestor pre kaviareň, vináreň)
 • nadstavba a zväčšenie kapacity materskej škôlky
 • vybudovanie viacúčelovej športovej haly v areáli základnej školy
 • pokračovanie v rekonštrukciách ciest a chodníkov
 • zapájanie miestnych firiem a podnikateľov do stavieb, údržby a opráv v obci
 • využitie prostriedkov z VÚC, magistrátu a eurofondov