Školstvo

  • zväčšenie kapacity materskej školy (rozšírenie jedálne a dobudovanie ďalších tried)
  • vybudovanie viacúčelovej športovej haly v areáli základnej školy
  • pokračovanie v rekonštrukcii budovy I. pavilónu (výmena elektroinštalácie, hygienických kútikov v triedach, oprava strechy, výmena podlahy)
  • pokračovanie v naštartovaných zmenách skvalitňovania školského procesu
  • nadviazanie na doterajšiu orientáciu vo výučbe cudzích jazykov
  • inštalácia pitnej fontánky v areáli ZŠ
  • dobudovanie zázemia pre športoviská a ihriská v areáli ZŠ (toalety, šatne)
  • vytvorenie väčších priestorov pre mimoškolskú činnosť 
  • podpora, spolupráca a intenzívnejšia komunikácia so všetkými organizáciami, občianskymi združeniami, ktoré pracujú v prospech detí a mládeže (OZ RZH, Školská komisia, Športové kluby……)