Sociálna oblasť, zdravie
  • modernizácia a dobudovanie zdravotného strediska (čakárne, ordinácie)
  • skvalitnenie lekárskej starostlivosti (rozšírenie ordinačných hodín, rozšírenie vybavenosti ambulancie o EKG alebo CRP prístroj, preverenie kapacity lekárov na počet obyvateľov s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici)
  • participácia pri zabezpečovaní opatery a starostlivosti o ťažko chorých a imobilných občanov - (Iniciovať priatie VZN o odľahčovacej službe na základe zákona. Jedná sa o starostlivosť o starých a ťažko chorých občanov počas dovolenky alebo mimoriadneho pracovného zaneprázdnenia ich rodinných príslušníkov - ubytovanie, opatrovateľské služby v nepretržitej 24 hodinovej prevádzke v spolupráci so sociálnym zariadením.)
  • prehĺbenie spolupráce sociálnej komisie mestskej časti a sociálnej komisie Farskej rady - (v rámci charitatívnej služby pomoci osamelým občanom, v zmysle dobrovoľnej nefinančnej pomoci pri nákupoch, upratovaní, rôznych opravách pri havarijných situáciách, ako aj pri spolupodieľaní sa na pomoci v duchovnej oblasti – ako súčasť aktivity Bystrického prameňa)
  • spolupráca so školskou komisiou pri vyhľadávaní a hlásení detí zo sociálne slabých rodín
  • podpora a spolupráca s Klubom dôchodcov
  • podpora a spolupráca s miestnou organizáciou Červeného kríža - (zorganizovanie 2x do roka odber krvi , 1x Červený kríž a 1x Sociálna komisia - na hody)
  • rozšírenie aktivít Bystrického prameňa n.o. zameraných na osamelých a sociálne odkázaných spoluobčanov:

- aktivácia bezplatnej telefónnej linky Prvého kontaktu (kde bude poverený človek, zamestnanec chránenej dielne ako styčný človek a informátor ďalších ľudí v tíme)

- aktívne vyhľadávanie sociálne slabých ľudí (získanie informácií od iných ľudí, zriadenie schránky pre požiadavky, využitie telefónnej linky)

- terénna sociálna práca s poskytnutím odborného poradenstva (v medicínskej oblasti, právnej oblasti, stavebnej a technickej)

- pomoc a poradenstvo nezamestnaným

- zabezpečenie stravy sociálne slabým a chorým s dovozom ( prostredníctvom Senior taxík , ktorý by zabezpečoval aj rozvoz stravy ev. základných potravín)

- asistencia pri špecifických prípadoch a krízových situáciách (pomoc ľuďom, ktorí náhle zostatú osamelí - pri strate otca alebo matky, v prípade drogovo závislých, alkoholikov, pri riešení zdravotných problémov, pri návrate z nápravných zariadení)

- zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska s možnosťou zamestnať zdravotne postihnutých občanov (získať zoznam ZTP ľudí cez Našu Bystricu)