Ing. Ján Janata
IT projektový manažér

O mne

Pochádzam z Trenčína, mám 29 rokov a v Záhorskej Bystrici bývam už 21 rokov. Navštevoval som základnú školu v Záhorskej Bystrici, ktorá mi dala vhodné základy pre ďalšie štúdium na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky STU. Záujem o informačné technológie ma vedie prakticky po celý život. Počas štúdia som svoje teoretické znalosti rozširoval o praktické skúsenosti, ktoré som nadobudol aj v miestnej firme BKP ELEKTRO. Počas posledného ročníka som sa podieľal na založení a štarte firmy, v ktorej dodnes pracujem ako projektový manažér pre informačné systémy. Mojim hlavným pracovným zameraním je návrh informačných systémov so zreteľom na bezpečnosť spracúvaných údajov. V období 2007 – 2010 som bol aktívnym členom komisie školstva, mládeže, športu, informatizácie a cestovného ruchu. Podieľal som sa na organizovaní športových podujatí, turistických výletov a taktiež som aktívne prispieval k rozvoju informatizácie obce v tomto období.

Prečo kandidujem

Situácia v našej mestskej časti sa za posledné 4 roky výrazne zlepšila. Zmeny bolo možné pozorovať takmer vo všetkých oblastiach, a to napríklad vo forme rekonštrukcií, rozvoja prostriedkov pre kultúrne, spoločenské a športové podujatia, informovanosti občanov… Tento trend chcem podporiť vlastným úsilím a spoločnou prácou s ostatnými občanmi. Budem presadzovať rozvoj športového prostredia, organizovanie športových podujatí a celkový rozvoj prostriedkov pre voľno časové a športové využitie v našej mestskej časti. V spolupráci s miestnymi podnikateľmi navrhnem riešenie zlepšenia služieb poskytovaných spoluobčanom. Rovnako sa pokúsim presadiť zavedenie systému spätnej väzby a hodnotenia služieb, ktoré ponúka Miestny úrad svojim občanom – nám všetkým. Mojou prioritou je transparentnosť konania, informovanosť občanov a v neposlednom rade bezpečnosť informácií.

Kontakt: janata.jan@gmail.com