Ing. Peter Kopčák
Stavebný inžinier

O mne

Mojím rodným mestom je Poprad, kde som sa narodil pred tridsiatimi ôsmymi rokmi. Od roku 1994 som začal spoznávať Bratislavu. Som absolventom Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v odbore architektúra pozemných stavieb. Po ukončení vysokoškolského štúdia som pracoval na katedre konštrukcii pozemných stavieb SvF STU a na katedre počítačovej podpory FA STU v Bratislave. Od roku 2003 ako živnostník v odbore, ktorý som vyštudoval. Momentálne pôsobím v tíme spolupracovníkov ako senior projektant v architektonicko-projekčnej spoločnosti. Mám za sebou viacero realizovaných stavieb, dokonca i s medzinárodnou účasťou. Z osobitou radosťou sa venujem rekonštrukciám a obnove pamiatkových objektov, výsledkom čoho je zachovanie historickej a architektonickej hodnoty týchto objektov pre nasledujúce generácie. Súvisí to i s mojimi záľubami, medzi ktoré okrem literatúry patrí aj história a archeológia. Osobitný vzťah som si k Záhorskej Bystrici vybudoval vďaka mojej manželke Daniele, ktorá je miestnou rodáčkou. Po našej svadbe pred trinástimi rokmi som sa v Záhorskej Bystrici natrvalo usadil. Spolu s láskou vychovávame naše dve deti, dcéru Emu a syna Michala.

Prečo kandidujem

Do verejného života obce som sa rozhodol zapojiť pred štyrmi rokmi. Od roku 2011 som členom Rady školy pri ZŠ s MŠ Hargašová ako volený člen za rodičov žiakov školy, kde sa vyjadrujem k aktuálnym témam fungovania ZŠ. V tom istom roku som sa stal členom Komisie výstavby a dopravy pri Miestnom zastupiteľstve.
V pozícii poslanca miestneho zastupiteľstva využijem svoje skúsenosti z oblasti stavebníctva a práce s ľuďmi. Pri prerokovávaniach investičných zámerov budem s podporou zastupiteľstva aktívnejšie usmerňovať smerovanie projektov tak, aby boli v konečnom dôsledku nielen prínosom pre investora, ale najmä prospešné pre všetkých obyvateľov. Zaujímavou výzvou je dlhodobý plán rekonštrukcie richtárskeho domu, kde sa pokúsime posunúť do ďalšieho stupňa prípravy realizácie. Budem navrhovať a podporovať vytváranie zelených a ukľudnených zón v rámci intravilánu Záhorskej Bystrice. Tieto ostrovčeky zelene by mali plynule pokračovať v prírodných koridoroch v extraviláne, ktorých údržbou a kontrolovanou výsadbou je vhodné sa zoberať. V oblasti cestnej infraštruktúry sa budem zasadzovať o pokračovanie začatých rekonštrukcií ciest a chodníkov, zvýšenie bezpečnosti na komunikáciách so zvýšenou hustotou dopravy, spriechodnenie komunikácii v oboch jazdných pruhoch a budovanie odstavných plôch v miestach, kde si to ich voľno časove využitie vyžaduje. Môj záujem bude smerovať aj na o napojenie našej mestskej časti na okolité cyklistické trasy. V súvislosti s pokračujúcou rekonštrukciou ciest sa pokúsim o vytýčenie časového harmonogramu na dobudovanie verejnej kanalizácie s uprednostnením oblasti s bezprostrednou nadväznosťou na vodné toky. Aktuálnym problémom súčasnosti je i odvedenie dažďových vôd. V zastupiteľstve sa budem zasadzovať o pokračovanie skvalitňovania a zefektívňovania školského a predškolského zariadenia.

Kontakt: p.kopcak@gmail.com